REGULAMIN PARKU LINOWEGO 
„DinoLino”

Nadrzędnym celem Parku Dino Lino jest zapewnienie atrakcji rekreacyjnych Klientom Parku na najwyższym poziomie. Dokładamy wszelkich starań, aby Nasi Klienci, którzy korzystają z Naszych usług spędzili swój czas miło i bezpiecznie. Informujemy, iż korzystanie z Naszych usług może spowodować urazy. Dlatego w celu minimalizacji ryzyka wystąpienia ww. urazów należy bezwzględnie przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu.

 1. i.Postanowienia ogólne

Obowiązuje wszystkich znajdujących się na terenie Parku Linowego

 1. Zarządcą Parku jest pro-FORMA, ul. Kordeckiego 99
 2. Wszystkie osoby zamierzające przebywać na terenie Parku lub korzystać z atrakcji Parku zobowiązane są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu. Pobyt na terenie Parku oznacza znajomość i bezwzględną akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Warunkiem korzystania z atrakcji Parku jest zakup biletu zgodnie z obowiązującym cennikiem w godzinach pracy Parku oraz podpisanie oświadczenia potwierdzającego zapoznanie się z Regulaminem. Informacje dotyczące rodzajów cen biletów dostępne są w serwisie internetowym www.dinolino.pl oraz w recepcji Parku. Zarządca zastrzega sobie prawo do zmiany w każdym czasie cen biletów. Powyższe uprawnienie nie wpływa na zawarte umowy czy też złożone zamówienia przed data wejścia w życie tych zmian.
 4. Na terenie Parku obowiązuje bezwzględny zakaz:
  1. palenia papierosów i papierosów elektronicznych, wnoszenia lub spożywania napojów alkoholowych i alkoholu, wnoszenia lub używania środków odurzających;
  2. wnoszenia broni, ostrych narzędzi i innych przedmiotów niebezpiecznych;
  3. wnoszenia wszelkich przedmiotów utrudniających lub mogących utrudnić́ korzystanie z Parku,
  4. wprowadzania i przebywania zwierząt;
  5. przebywania w miejscach nieprzeznaczonych dla Klientów;
  6. wstępu dla osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu i/lub środków odurzających i/lub zachowujących się̨ w sposób agresywny bądź zagrażający bezpieczeństwu pozostałych Klientów.
 5. Dzieci i młodzież̇ w wieku od 3 do 16 lat mogą̨ korzystać́ z atrakcji Parku wyłącznie po pod stałą opieką i nadzorem rodzica lub opiekuna.
 6. Korzystanie z poszczególnych tras warunkowane jest wzrostem użytkownika:
  1. "Trasa Siatkowa" min. 100 cm wzrostu;
  2. "Trasa Parter" min. 100 cm wzrostu;
  3. "Trasa I piętro" min. 130 cm wzrostu;
  4. " Trasa II piętro" min. 150 cm wzrostu.
 7. Przed wejściem na Trasę użytkownik jest wyposażany w sprzęt asekuracyjny i przechodzi szkolenie prowadzone przez wykwalifikowanego Instruktora na "Trasie Testowej".
 8. Park nie świadczy usług opiekuńczych nad dziećmi i młodzieżą̨, a korzystanie przez dzieci i młodzież̇ z atrakcji znajdujących się̨ na terenie Parku odbywa się̨ wyłącznie na ryzyko i odpowiedzialność́ rodzica lub opiekuna. W przypadku pozostawienia dziecka bez nadzoru rodzica lub opiekuna Zarządca Parku zastrzega sobie możliwość zgłoszenia powyższego faktu na Policję.
 9. Rodzice i/lub opiekunowie odpowiadają̨ za wszelkie szkody spowodowane przez ich podopiecznych, którzy nie ukończyli 18-tego roku życia.
 10. W przypadku doznania jakiegokolwiek urazu lub obrażenia ciała, bez względu na jego charakter i sposób powstania należy niezwłocznie zgłosić ten fakt pracownikowi Parku.
 11. Użytkownik jest świadomy, iż akceptacja niniejszego Regulaminu zwalnia w całości Park od: a)   odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym zwłaszcza urazy, uszkodzenia ciała i ich skutki powstałe wskutek korzystania z Parku, b) odpowiedzialności za kradzież̇, zaginiecie, zniszczenie lub uszkodzenie przedmiotów stanowiących własność́ Użytkownika/dziecka/podopiecznego wniesionych i pozostawionych na terenie Parku
 12. Kobiety w ciąży i osoby cierpiące na choroby lub dolegliwości. które w przypadku wysiłku fizycznego i stresu mogą zagrażać ich zdrowiu lub życiu nie powinny korzystać z atrakcji parku linowego.
 13. Atrakcje dostępne w Parku świadczone są na terenie otwartym i w przypadku wystąpienia anomalii pogodowych (deszcz, śnieg, burza, gradobicie, silne porywy wiatru itd.) Zarządca parku zastrzega sobie możliwość przerwania w każdym momencie świadczonych usług w celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientom Parku. Wówczas użytkownicy zobowiązani są do bezwzględnego podporzadkowania się poleceniom Personelu Parku. W takim przypadku zakupione bilety nie podlegają zwrotowi, a dalsza możliwość korzystania z atrakcji Parku jest uzależniona od decyzji Personelu Parku.
 14. Obsługa parku może odmówić sprzedania biletu bez podania przyczyny.
 15. Zarządca Parku informuje, iż teren Parku jest monitorowany systemem telewizji dozorowej CCTV IP.
 16. Administratorem systemu monitoringu jest Zarządca Parku określony w ust. 1 niniejszego Regulaminu.
 17. Informacje w postaci nagrań zgromadzone w wyniku działania monitoringu mają na celu zabezpieczenie obiektu Parku i umożliwienie wykrywania zachowań szkodzących Zarządcy Parku lub narażających Park na straty.
 18. Utrwalone informacje nie są wykorzystane w żadnym innym celu.
 19. Monitoring obejmuje następujące obszary: a.Pomieszczenie Recepcji, b.Strefę wejściową do Parku (kasa biletowa), c.Automaty z napojami, d. Teren Parku Linowego
 20. Zakres gromadzonych informacji w postaci nagrań obejmuje: wizerunek osób i ich zachowanie, datę i godzinę, miejsce zdarzenia
 21. Zebrane dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 22. Zgromadzone informacje będą przechowywane maksymalnie przez okres nie przekraczający 30 dni od dnia utrwalenia zdarzenia, a później automatycznie usuwane.
 23. Podstawą prawną upoważniającą Zarządcę Parku do stosowania systemu monitoringu jest art. 22 2 Kodeksu Pracy oraz art 6. ust. 1 lit. f ) RODO.
 24. Posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, jeżeli uznajecie, iż przetwarzanie danych w systemie monitoringu narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa krajowego i unijnego.
 25. Dane wskazane w ust. 20 gromadzone są w sposób automatyczny, ale nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 26. Zarządca informuje, że dane osobowe uzyskiwane w formie oświadczenia administrowane są przez Zarządcę w celu weryfikacji zapoznania się z obowiązującymi zasadami na Terenie Parku. Dane te podlegają niszczeniu po 7 dniach .

  II.           Zasady bezpieczeństwa w parku linowym.

  1. Korzystanie z atrakcji Parku wymaga akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu.
  2. Wejście na trasy możliwe jest po odbyciu szkolenia na trasie Testowej i przy użyciu sprzętu zabezpieczającego.
  3. Tylko instruktor zakłada sprzęt asekuracyjny.
  4. Po założeniu sprzętu asekuracyjnego przez Instruktora nie dopuszczalne są jakiekolwiek zmiany przy nim.
  5. Biżuterię, okulary, telefony oraz inne przedmioty należy zabezpieczyć tak, aby nie stworzyły zagrożenia dla zdrowia lub życia właściciela i innych osób.
  6. Uczestnik zobowiązany jest powiadomić instruktora o schorzeniach lub rzeczach, które posiada i które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo korzystania z parku linowego.
  7. Osoby posiadające długie włosy powinny je schować pod kaskiem lub spiąć, aby nie wkręciły się w elementy parku.
  8. Na terenie parku linowego wskazany jest spokój, nie można skakać po przeszkodach i huśtać się na elementach do tego nie przeznaczonych.
  9. Zakazane jest bieganie i robienie fikołków. W każdym czasie należy zachować szczególną ostrożność.
  10. Bezwzględnie zakazane jest wychylanie się poza barierki i sieci asekuracyjne co może grozić upadkiem.
  11. Na pojedynczej przeszkodzie może znajdować się tylko 1 osoba
  12. Na podeście mogą się znajdować maksymalnie 2 osoby.
  13. Osoby nieupoważnione nie mogą znajdować się w pobliżu ścianki wspinaczkowej, pod trasą parku i w pobliżu zjazdów.
  14. W przypadku utraty sił, rezygnacji lub innych przyczyn uniemożliwiających zakończenie trasy należy wezwać obsługę Parku linowego, która pomoże w sprawnym opuszczeniu trasy.
  15. Podczas wizyty w parku linowym należy bezwzględnie wykonywać polecenia instruktorów.
  16. Osoby znajdujące się na terenie parku linowego nie mogą swoim zachowaniem zarówno na ziemi jak i na wysokości stwarzać zagrożenia dla życia lub zdrowia swojego lub innych.
  17. Osoby znajdujące się na terenie Parku linowego nie mogą przeszkadzać w pracy personelowi parku.
  18. Niszczenie elementów parku linowego jest zakazane pod groźbą odpowiedzialności finansowej i karnej.

   III.   Sprzęt asekuracyjny.

   1. W skład sprzętu asekuracyjnego wchodzi: uprząż, dwie lonże z karabinkami, rolka z lonżą i kask.
   2. Rolkę zapinamy wyłącznie w miejscach oznaczonych kolorem żółtym.
   3. Karabinki wpinamy zawsze zapięciami skierowanymi w przeciwne strony, w miejscach oznaczonych kolorem czerwonym.
   4. Bezwzględnie zakazane jest odpinanie jednocześnie obu karabinków.
   5. Po każdym przepięciu karabinków lub rolki sprawdzamy czy zamek został poprawnie zamknięty.
   6. Podczas zjazdów nie dotykamy lin stalowych.
   7. Podczas korzystania z atrakcji parku linowego należy zgłaszać obsłudze parku wszelkie zastrzeżenia, wątpliwości co do stanu technicznego parku, sprzętu asekuracyjnego jak i własnego samopoczucia i innych niepokojących objawów.
   8. W czasie pokonywania przeszkód zabrania się chwytania za stalowe liny asekuracyjne, gdyż grozi to otarciami lub skaleczeniami dłoni. Należy przytrzymywać się za liny z których zbudowane są przeszkody lub za lonże osobiste poniżej karabinków. Na ścianie wspinaczkowej należy poruszać się tylko po stopniach i chwytach wspinaczkowych. W czasie zjazdów należy trzymać się tylko karabinków osobistych założonych na bloczek
   9. Podczas dojeżdżania do podestu należy unieść nogi i lekko je zgiąć w kolanach, tak aby zamortyzować ewentualne uderzenie o materac. W momencie zatrzymania należy chwycić ręką dodatkowej pętli, aby nie odjechać od podestu. Nie wolno łapać się liny za bloczkiem, aby powracający bloczek nie najechał nam na rękę
   10. UWAGA !!! w ostatniej fazie zjazdu nie wolno wyciągać przed siebie rąk w kierunku materaca.
   11. W przypadku, gdy nie uda się nam zatrzymać na podeście i odjedziemy z powrotem, należy zaczekać aż wyhamujemy, a następnie chwytając liny nośnej dociągnąć się do podestu ustawiając głową w kierunku jazdy.
   12. Po przejechaniu na linie powinno się zachować następującą kolejność przepinania sprzętu asekuracyjnego; najpierw wypinamy jeden karabinek i wpinamy go do pętli oplecionej wokół drzewa, następnie wypinamy bloczek i wpinamy go do ucha u boku uprzęży, jako ostatni wypinamy karabinek będący jeszcze na stalowej linie zjazdowej i wpinamy go do kontynuacji tej liny.
   13. Zakup biletu wstępu jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu parku linowego ,,DinoLino”
   14. Jeżeli uczestnicy nie będą przestrzegać reguł bezpieczeństwa lub nie będą się stosować do instruktażu, mogą być narażeni na niebezpieczeństwo upadku i poważnych urazów, za które organizator atrakcji nie odpowiada! 

KONTAKT

Park Linowy

ul. Kordeckiego 99

42-200 Częstochowa

"PARK LISINIEC"

tel.605 365 675

 

e-mail:park@dinolino.pl

 

 

 

GODZINY OTWARCIA

Czynne codziennie

10.00-20.00

od Kwietnia do Września

 

Grupy zorganizowane po wcześniejszej rezerwacji

 

 

 

MAPA